Daily Archives: 01/04/2021

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ กำหนดการเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2564

ร่างประกาศ 1.ร่างประกาศ e-bidding งานปรับปรุงหัองทันตกรรม 2 รายการ ร่างเอกสารประกวดราคา 2.ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding งานปรับปรุงหัองทันตกรรม 2 รายการ แบบ ปร.4, ปร.6 และ TOR 3.แบบ ปร.4, ปร.6 และ TOR งานปรับปรุงห้องทันตกรรม 2 รายการ แบบ ก.44/เม.ย./63 4.แบบ ก.44 .เม.ย. 63 แบบ ก.45/เม.ย./65 5.แบบ ก.45 เม.ย. 63

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AIIR จำนวน 2 งาน กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2564

ร่างประกาศประกวดราคา ร่างประกาศ e-bidding ปรับปรุงห้อง Modifier AIIR ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding ปรับปรุงห้อง Modifier AIIR แบบประมาณราคากลาง แบบ ปร.4 , ปร.6 และ TOR แบบ ปร.4, ปร.6 และ TOR ปรับปรุงห้อง Modififer AIIR แบบแปลนงานก่อสร้าง แบบ ก. 41 เม.ย. 63 ตารางราคากลางงานก่อสร้าง ตารางราคากลาง ห้อง Modifier