Monthly Archives: December 2020

โรงพยาบาลจอมทอง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษา พระสงฆ์ แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม โดยเเพทย์เฉพาะทาง

วันที่อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทอง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษา พระสงฆ์ แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม โดยเเพทย์เฉพาะทาง ณ อาคารพระสัทธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น.  

ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ

ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 1.ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาหาสารชีวเคมี 1 ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2.ราคากลางเช่าเครื่องตรวจภูมิคุ้มกัน ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมูบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 3.ราคากลางเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด ราคากลางเช่าเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 4.ราคากลางเช่าเครื่องตรวจแข็งตัวเลือด

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ประจำปีงปม.2564

ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศแผน เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 41 รายการ

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 11,984 (25 ธค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอ็มพี

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โปรเฟส

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บลูสกาย

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดีเคเอสเอช ถุงเลือด

เผยแพร่สาสระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอ็มที เมดอาร์ท

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมด-วัน

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซิลลิค

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 5,880

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดีเคเอสเอช Bloo gas

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เฟรซีเนียส 24,610 (25 ธค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แม็ค เมดิคัล 19,955.50

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แอฟฟิ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 12,500 (25 ธค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 26,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 17,800 (25 ธค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โฟกัส

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 7,490 (25 ธค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คิว.เอส

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

เผยแพร่สาระสำคํัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เจ เอส วิชั่น 5,896.77

เผยแพร่สาระสำคํัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 19,325

ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศผู้ผ่าน

เผยแพร่สาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ขย 6227 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญ เผยแพร่สาระสำคัญ สขร

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์ 34,500 (23 ธต. 63)

แนวปฏิบัติตามค่านิยม MOPH

แนวปฏิบัติตามค่านิยม MOPH

แผนงานต่าง ๆ ปี 2564

แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2564

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างประจำ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอช ดี 9,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 15,836

ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ขย 6227 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 7425.80

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป 15,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 9,130

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มแผง 0.25*50mm สำหรับฝังเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แม็ค เมดิคัล 6,687.50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือศัลยกรรม Sterile latex surgical glove no.6.5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอฟ ซี พี 35,280

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBio RCI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 5,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไอดีเอส 12,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.จอห์นสัน 75,000 (17 ธค. 63)