Daily Archives: 04/11/2020

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เยี่ยมและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2563

  วัน อังคารที่3 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาล จอมทอง รับการตรวจเยี่ยมและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2563 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูล มาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ. ห้องประชุมกุหลาบพันปี โรงพยาบาลจอมทอง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab23,540

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab16,050

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2563

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab48,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab323,525

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Accutrend Plus Lactate จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab21,400