Daily Archives: 12/10/2020

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศประกวดราคา 1.ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา รายละเอียดงานจ้าง 3. รายงานละเอียดงานจ้าง MA สลายนิ่วปี 64 ราคากลาง  4. ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อขวดอาหารเพาะเชื้อในเลือดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบแนบ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 22,871.25

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ