Monthly Archives: October 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(สติกเกอร์)

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ(ซองซิป)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab16,810

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจอมทอง

รับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ ชพ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 10,540

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บีเวอร์ เมดิคอล 37,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บอสตันไซเอนทิฟิค 12,305 (27 ตค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 18,725 (27 ตค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 5,530

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 16,250

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(แบบฟอร์มปรอท)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 20,000 (27 ตค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(ใบสั่งยา)

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

งบทดลองประจำเดือนกันยายน2563    รายละเอียดประกอบยอดคงเหลือตามบัญชีที่สำคัญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ทันตกรรม 27,130

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทอง นำคณะบริหารกลุ่มการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจอมทองคณะพยาบาลโรงพยาบาลจอมทอง ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ร่างประกาศฯ ร่างประกาศประกวดราคาฯ ร่างเอกสารประกวดราคาฯ  ร่างเอกสารประกวดราคาฯ คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ(1) ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab65,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab16,200

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 150000.-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ Nihon Kohden จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผุ้ชนะ 3210.-

เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผฉ 7078 ชม ยี่ห้อเชฟโรเลต

เผยแพร่สาระสำคัญ เผยแพร่สาระสำคัญ 8500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถทะเบียน ผฉ 7078 ชม ยี่ห้อเชฟโรเลต

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 8500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.สัปปายะ 28,700

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,572.50 (22 ตค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เกรชเมดิคัล 9,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็มดีซี 32,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอช ดี 11,700

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 14,045

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์ 24,000 (22 ตค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีเอ็นเอ็น 28,930 (22 ตค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 56,870.50

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ 

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทอง นำโดย นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง พร้อมคณะพยาบาล ร่วมพิธีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 34,650

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 10,000 (19 ตค. 63)

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วันล้างมือโลก

โรงพยาบาลจอมทอง นำทีมโดยกลุ่งงาน การพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ลงพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเน้นความสำคัญในการล้างมือ ให้โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2563 สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน Hand Hygiene for all ณ โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab21,400

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab323,525

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม40,735

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab48,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab16,050

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Lithium Heparin 13×75 mm 4 ml จำนวน 3,000 pcs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab5,640

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab107,780