Daily Archives: 14/09/2020

เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบ C-ARM ปีงปม.2564

เผยแพร่สาระสำคัญ เผยแพร่สาระสำคํญ 95000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2) ปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ CT SCAN ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อสและสำลี) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อสและสำลี) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิก  ประกาศยกเลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบ C-ARM ประจำปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ