Daily Archives: 10/09/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab43,210

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม 47,705

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารโรเนียวเอกสาร ประจำปีงปม.2564

เผยแพร่สาระสำคัญ เผยแพร่สาระสำคัญ

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก ปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผุ้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดและย้ายเครื่องอ่านลายนิ้วมือ โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาค

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ