Monthly Archives: August 2020

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องแพทย์แผนจีน

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนจีน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab26,275

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab196,452

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab77,468

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab235,780

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab13,600

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  ประกาศ  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  ประกาศ  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อสและสำลี)จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อสและสำลี)จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ_0001

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ(โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ(โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา ราคากลาง  ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ คือ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ คือ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ  ประกาศฯ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ ราคากลาง  ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

ประกาศผู้ชนะ การเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด พร้อม set จำนวน 10 เครื่อง ปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาเช่า Infusion พร้อม set

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อยาชาเฉพาะที่ 4% Articaine จำนวน 20 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม 11,299.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม 18,138

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะทันตกรรม 8,982

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อหัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิก แบบ slim หัวตรง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม 7,482.51

เผยแพร่สาระสำคัญ ซิื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บอสตันไซเอนทิฟิค 24,610 (25 สค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซิื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,572.50 (25 สค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซิื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 36,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อยาสีฟันผู้ใหญ่ จำนวน 1,050 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม 13,482

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ปีงปม.2564 ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคา 1.ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เอกสารประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 รายละเอียดงานจ้างฯ 3.รายละเอียดงานจ้างเหมา CT SCAN ปี 64 ราคากลาง 4.ราคากลาง CT SCAN ปี 64

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงปม.2564 ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคา 1.ประกาศประกวดราคาไตเทียม ครั้งที่ 2 เอกสารประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคาไตเทียม ครั้งที่ 2 รายละเอียดงานจ้างฯ 3.รายละเอียดงานจ้างเหมาไตเทียม ปี 64 ราคากลาง 4.ราคากลาง ปี 64

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab20,644.50

เผยแพร่สาระสำคัญ ซืิ้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีเอ็นเอ็น 44,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab15,000

ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อกล่องลิ้นชักพลาสติก 3 ชั้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล่องลิ้นชักพลาสติก 3 ชั้น จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 80,250

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 32,100 (24 สค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เกทเวย์ 11,880

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งานจักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งานจักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) –  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้  จำนวน 580 ชุด –  เลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 200 ชุด –  สารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 1.8% จำนวน 300 ชุด – สารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 2% จำนวน 550 ชุด ประกาศประกวดราคา ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาฯ  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ร่างประกาศฯ  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดฯ  ร่างเอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ประกาศประกวดราคา  ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคาฯ คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 89,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไทยก๊อส 11,485

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 5,850

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab27,800

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab12,682

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab8,155