Daily Archives: 11/06/2020

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบผ่านสิ่งของที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลจอมทองในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ เเละจะทำหน้าที่ในการดูเเลรักษาให้ดีที่สุด โรงพยาบาลจอมทองขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เเละกำลังใจมากมายที่ส่งต่อมา เเละเราสัญญาว่า.. เราจะสู้ไปด้วยกัน วันที่ 5 มิถุนายน 2563  

ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

1.ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา ราคากลางจ้างที่ปรึกษาและตาราง 2. ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา TOR จ้างทีปรึกษา EIA  

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ACCU CHEK SAFE-T-PRO UNO 200 จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab7,982.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab5,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab15,700

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ PATHFAST cTnI 60 test จำนวน 4 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab48,000

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างที่ปรึกษาโครงการ EIA

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน เปลี่ยนแปลงแผนจ้างที่ปรึกษา EIA

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ทริมเมอร์ 51,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีพีเอส 11,985

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 14,100 (11 มิย. 63)