Daily Archives: 05/05/2020

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา 1.ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 3.SPEC วัสดุวิทย์ 24 รายการ ราคากลาง  4. ราคากลาง