Daily Archives: 17/02/2020

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อExact dossector LF2019 Ligasure 21cm*6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช 42,800

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาและคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พีเอ็นเอ็น 28,930

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิมม์ 17,800

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ ด้วยเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผุ้ชนะ