Daily Archives: 23/01/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอฟ ซี พี 38,220

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ7507 Durasul lines โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 7,490

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 15,150

ประชุมประจำเดือน ปี63

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ รพ จอมทอง ครั้งที่1/2563 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม วันที่ 23 มกราคม 5263

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lab 32,500

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม49,875