Daily Archives: 01/11/2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปี 2562

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 13 ข้อ 1 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB 13 ข้อ 2 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 1.มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 2.มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 3.มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยด้วยคลื่นกำธรแม่เหล็กไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ รังสีวิทยา