Monthly Archives: November 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ LAB 203,800.-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,595

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27,820

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,000

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ข้อ1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ EB 1 คำสั่งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลฯ ข้อ2  รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2 องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB 2 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 1.2 ข้อ2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ EB

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ1  เรื่องการกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรัฐ (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) EB 3 ข้อ 1.1 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen)

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ข้อ1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB 4 ข้อ 1 ข้อ2   รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย 1.ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 2.วงเงินงบประมาณ 3.ราคากลาง 4.วิธีการซื้อหรือจ้าง 5.ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 6.ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 7.เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 8.เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หมายเหตุ ให้สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุจนถึงเดือนปัจจุบัน กรณีหน่วยงานไม่มีการจัดหาพัสดุในรอบเดือนนั้น ต้องระบุในแบบฟอร์ม สขร.1 ว่า **ไม่มีการจัดหาพัสดุ**

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 18,144

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 6,250 (27 พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเข็มฉีดยา 18*1.1/2″ โดยวิธีเฉพาะเจาะจว

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 14,766

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุทันตกรรม 26 รายการ 11,299.20.-

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB5 ข้อ 1 2. โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป้นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ) EB5 ข้อ 2 3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก EB5 ข้อ 3 4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม EB5 ข้อ 4 ภาพถ่ายการจัดประชุม 5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB 5

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB6 ข้อ 1 2. โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ) EB6 ข้อ 2 3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก EB6 ข้อ 3 4. แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก EB6 ข้อ 4 5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม EB6 ข้อ

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB7 ข้อ 1 โครงการ/แผนงาน (กรณีที่แผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ) EB7 ข้อ 2 3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ 4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 5. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB7 ข้อ 5 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,060

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็มดีซี 44,050

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารม้า บรรจุ 30 กก. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารม้า บรรจุ 30 กก. จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ-rotated (1)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว 25ก. รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 10,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อRedon bottle 400cc LL. adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ทริมเมอร์ 31,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอฟ ซี พี 14,690

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 32,650

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 20,000 (25 พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไบโอคอททอน 13,890

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีพีเอส 16,440

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 8 ข้อ 1ขออนุมัติใช้คำสั่งและประกาศของปี 2562 2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน EB 8 ข้อ 2คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจอมทอง 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้แสดงเอกสาร/หลักฐาน มี รายละเอียดดังนี้ EB 8 ข้อ 3 ประกาศกรอบแนวทาง จะต้องมีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยต่อสาธารณะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อIV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดิทอป 24,640 (25 พย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไทยก๊อส 10,205

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน มี รายละเอียดดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร.pdf 1.2 นโยบายของผู้บริหาร นโยบายผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม MOPH vision 1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัคร

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB10 (1) บันทึกข้อความ 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (อย่างน้อย) – แผนงาน – โครงการ – งบประมาณ – ระยะเวลาดำเนินการ EB10 (2) แผนงาน โครงการ63 3.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความ 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย – ผลการประเมิน – แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา EB 11 ข้อ 2 3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย EB 12 ข้อ 1 2. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย – ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม – การใช้จ่ายงบประมาณ รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 ก.พ. 63 EB 12 ข้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฯ125,350

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ข้อสะโพกเทียม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ข้อสะโพกเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 65,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเซอร์จิเซล ออริจนัล 57.5cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.จอห์นสัน 12,840 (20 พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 9,844

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSkin stapler,disposble -35WB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,572.5 (20 พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 5,243

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 22,910.84

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อPL30*30 parietene lihgt PP 30*30cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 22,470 (20 พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อหลอดไฟสำหรับกล้องส่องตรวจ รุ่น EPK 15000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 45,000