Daily Archives: 01/10/2019

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ1243A Steri gage Comply Steam Integrator 500EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 22,470 (1 ตค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 33,063

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อผ้าก๊อสพับ 3×4 8ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไทยก๊อส 16,000

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฯ ประจำปีงปม.2563

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา PDF เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างทะความสะอาด

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.แม่ปิง 6,115