Daily Archives: 13/08/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L43,210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L18,375

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L20,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L17,500

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด รายการ คีมคีบ Jewelers Forcepes No.3

ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ 5850

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนวน 1 ชิ้น

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 130000

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว A5 80g จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ