Daily Archives: 10/07/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 8730

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 1620

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฯ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 8550

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 1860

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อFiapc Probe 2200 A,2.3mm, Flexible,Length 2.2m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีดี คลีนิก 19,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซีเอสเอ็ม เมด 21,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ1623W Special Ported Cath โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 9,844

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไท้เส 7,500

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62195

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62196

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62184 (1)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62164

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62181

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 28,890 (10 กค. 62)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อSteam Indicator Tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิมม์ 6,500 (10 กค. 62)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ยูพี เมดิคอล 34,900

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ 26,929.95

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ