Daily Archives: 09/07/2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62190

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ประกาศ-ท-62173

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม28,492.26

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62151

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62190

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62173

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 23,430

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ