Daily Archives: 03/07/2019

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อผ้ายางพลาสติก 2 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อผ้ายางพลาสติก 2 หน้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อสติกเกอร์เทอร์มอลติดซองยา จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสติกเกอร์เทอร์มิลติดซองยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 28,492.26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม 49,800