Daily Archives: 13/06/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 100,630

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท97,870

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท8,600

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท37,331

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท7,650