Daily Archives: 13/06/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 100,630

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็น ที ที 20,000 (13 มิย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟิค 6,420

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อT-way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 22,470 (13 มิย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ 22,249.95

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แม็ค เมดิคัล 47,957.40

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็ม ดี ซี 63,120

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท97,870

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท8,600

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท37,331

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท7,650