Daily Archives: 07/05/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 13,585

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอเซีย เมดิคอล 28,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อFormaldehyde control indicators strips for used indide each pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พีเอ็นเอ็น 9,150 (7 พค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญ งานจ้างพนักงานประกอบอาหาร เดือน เมษายน 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ 7,200 ทำอาหาร 2

เผยแพร่สาระสำคัญ งานจ้างพนักงานประกอบอาหาร เดือน เมษายน 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ 7,200 ทำอาหาร 1

เผยแพร่สาระสำคัญ งานซ่อมระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ 55,105 ซ่อมระบบผลิตอากาศ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L20,100

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L23,800

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L48,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L10,186.50

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L372,810

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L32,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L74,875

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L7,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 53,920

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 54,172

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 15,550

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เท้าอลูมิเนียม ปรับสูง-ต่ำได้ แบบสามขาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.วีเอส เอ็นจีเนียริ่ง 11,300 (7 พค. 62)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62135

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62138

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง

ประกาศ ท 62139

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62136

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62137

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L20,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L6,400

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L54,891

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L96,300

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ L65,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ 20,120

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ 109,640

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO2 Adapter Chemetron Type โดยวิธีเฉพาะเจาะ

หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ 14,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อFormaldehyde Indicators Strips for used indide each pack โดยวิธีเฉพาะเจาะ

บ.พีเอ็นเอ็น 9,150 (7 พค. 62).1