Daily Archives: 12/03/2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62096

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62096

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62094

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62094

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-L16,410