Daily Archives: 06/03/2019

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ. 62

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ waterlock2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เดรเกอร์ 12,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ลานนาอินดัสเตรียล 14,450

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท20,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท7,280

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ้อวัสดุการเกษตร