Daily Archives: 05/03/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62087

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 EB 1 ข้อ 1.1 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ EB 1 ข้อ 1.2 1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB 1 ข้อ 1.3 2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั้น พร้อมมีคำนำ

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการเกี่ยวกับมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 1 2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจมีคำสั่งหรือประกาศหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ EB 2 ข้อ 2 3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 1) หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) EB 3 ข้อ 1.1 1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB 4 ข้อ 1 2) รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย 1. ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 2. วงเงินงบประมาณ 3. ราคากลาง 4. วิธีการซื้อหรือจ้าง 5. ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 6. ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 7. เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป EB

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 EB5(1.1)บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2) โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ดำเนินการระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ EB5(2)โครงการ/กิจกรรม 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. สถานที่ดำเนินการ 5. วิธีการดำเนินการ

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 EB6(1)ขออนุมัติดำเนินโครงการ 2) โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. สถานที่ดำเนินการ 5. วิธีการดำเนินการ 6. ระยะเวลาดำเนินการ 7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ 9.

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 EB6(1)ขออนุมัติดำเนินโครงการ 2) โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ EB6(2)โครงการ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. สถานที่ดำเนินการ 5. วิธีการดำเนินการ 6. ระยะเวลาดำเนินการ 7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ 9.

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1) บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB 8(1)ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน EB8 (2)ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนาม 3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา คือ (1) มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ (2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันที่มีข้อมูล 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน (คนปัจจุบัน) 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (เป็นปัจจุบัน) EB9 (3) กรอบอัตรากำลัง 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยม (MOPH) 1.6 เรื่องในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง EB9 (1.6) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 1.7 ประมวลผลข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.8

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 EB10(1)บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (องค์ประกอบของแผนฯ ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 หัวข้อ คือ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน) EB10(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3) Print Screen จาก Web

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) EB 11(1) บันทึกข้อความรายงานผล 2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ข้อตกลงร่วมระดับเขต ใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 61 เป็นตัวควบคุมกำกับ EB11(2)รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1) บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ EB 12(1) บันทึกข้อความรายงานผล 2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ กำกับติดตามทุก 6 เดือน รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 EB12(2)กำกับติดตามแผนงานโครงการปี พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ตัดยอด

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB 13(1) ขอนุมัติเเผยแพร่ประกาศ 1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ข้อตกลงร่วมระดับเขต EB 13(2) มาตรการในการบริหาร ใช้คำสั่งหรือประกาศของ สสจ.ทุกหน่วยงาน 3) ต้องมีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่ง หรือประกาศ โดยทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ และกำหนดให้มีระบบการรายงานหรือการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ำ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) EB14 ข้อ1บันทึกข้อความ ข้อตกลงร่วมระดับเขต ใช้เอกสารของ สสจ.ทุกหน่วยงาน 2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ EB14 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผล ข้อตกลงร่วมระดับเขต ประกาศของ สสจ. หรือหน่วยงานย่อยนำผลการพิจารณาของ สสจ.จัดทำเป็นประกาศของหน่วยงานตนเอง ตามบริบทของแต่ละจังหวัด โดยประกาศเป็นรายชื่อ กรณีที่ไม่สามารถประกาศดีเด่นและดีมากได้ให้เขียนชี้แจงเหตุผล เช่น เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้บริหารประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ 3) ภาพถ่ายประกอบ EB14

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 1) บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB 15(1) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด EB 15(1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร EB 15 1 (1.2) ขออนุญาตเผยแพร่การประกาศ 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ EB15(1.2)ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ 1.3 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB15(1.2)ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล) – ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ (คำสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ คำสั่งเดิม หรือการทบทวนคำสั่ง เป็นไปแล้วแต่กรณีและบริบทของหน่วยงาน) – คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ EB16(1)คำสั่ง 2) กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมี รายละเอียด ดังนี้ (หรือมากกว่า) 1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม EB16 ช่องทางการร้องเรียน EB16 เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียน 2.

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ EB17(1)บันทึกข้อความ 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ 1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 17(1.3)เผยแพร่บนเว็บไซต์ 2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม (คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ) กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย 17(2)ประกาศ 2.1

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB18(1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ 1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารในโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ 1.2 ในบันทึกปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น (ข้อตกลงร่วมระดับเขต ให้เลือก 1 กิจกรรม) EB18(2) โครงการ 1. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) 2. No Gift Policy

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีรายละเอียด 1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคำสั่งแต่งตั้ง EB19 ข้อ1(1.1) 1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน EB19 ข้อ1 ระเบียบ วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม ข้อตกลงร่วมระดับเขต การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ สามารถนำเอากลุ่มเดิมของปี 2561 มาใช้ได้ แต่ต้องมีการต่อยอด 2) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น –

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม EB20 ข้อ 1.1 ขออนุมัติประชุม 1.2 หนังสือเชิญประชุม, ภาพประกอบการประชุม EB20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุม 2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ 2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงานการประชุม/ผู้จดรายงานการประชุม EB20 ข้อ 2.1 รายงานการประชุม 2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ EB20 ข้อ 2.2 รายชื่อผู้เข้าประชุม

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1) บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB21(1)บันทึกข้อความ EB21(1) ประกาศ 2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20 ข้อตกลงร่วมระดับเขต – ให้ทำเป็นรูปเล่ม EB21(2) กรอบประโยชน์ทับซ้อน – มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ตัดยอด

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.1 โครงการ EB22 ข้อ1(1.1) โครงการ 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม EB22 ข้อ1(1.2) ขออนุมัติจัดประชุม 1.3 หนังสือเชิญประชุม EB22 ข้อ1(1.3) เชิญประชุม 1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 1) บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหาร EB23(1) บันทึกข้อความ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่ เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมใน หน่วยงาน (ทำเป็นรูปเล่ม) อย่างน้อยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 2.1 โครงการ/กิจกรรม 2.2

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง 1) บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตาม EB24 ข้อ1 บันทึกข้อความ 1.1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ 1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) EB24

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1) บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน EB25 ข้อ1 บันทึกข้อความ 2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง EB 25(2.1.1) กรอบแนวทางการตรวจสอบ 2.1 วิธีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย EB 25(2.1.2) แบบบันทึกอุบัติการณ์ 2.1.1 ดำเนินการตาม Flow Chart EB 25(2)ระบบการปฏิบัติงานทุกงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 1) คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน มีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 1.1 ประเภทงานบริการ 1.2 ขั้นตอน 1.3 ระยะเวลาที่ใช้ หมายเหตุ อาจทำเป็นในลักษณะ Flow chart / SOP/ Guideline/ Text Book กระบวนงานของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก กระบวนงานของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน กระบวนงานของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยกลับบ้าน กระบวนงานบริการกรณี