Daily Archives: 05/03/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62087

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 EB 1 ข้อ 1.1 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ EB 1 ข้อ 1.2 1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB 1 ข้อ 1.3 2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั้น พร้อมมีคำนำ

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการเกี่ยวกับมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 1 2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจมีคำสั่งหรือประกาศหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ EB 2 ข้อ 2 3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 1) หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) EB 3 ข้อ 1.1 1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB 4 ข้อ 1 2) รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย 1. ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 2. วงเงินงบประมาณ 3. ราคากลาง 4. วิธีการซื้อหรือจ้าง 5. ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 6. ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 7. เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป EB

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 EB5(1.1)บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2) โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ดำเนินการระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ EB5(2)โครงการ/กิจกรรม 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. สถานที่ดำเนินการ 5. วิธีการดำเนินการ

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 EB6(1)ขออนุมัติดำเนินโครงการ 2) โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. สถานที่ดำเนินการ 5. วิธีการดำเนินการ 6. ระยะเวลาดำเนินการ 7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ 9.

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562   2) โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. สถานที่ดำเนินการ 5. วิธีการดำเนินการ 6. ระยะเวลาดำเนินการ 7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ 9. การประเมินผล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1) บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB8(1)ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน EB8 (2)ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนาม 3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา คือ (1) มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ (2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อย่างชัดเจน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน(คนปัจจุบัน) 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3โครงสร้างหน่วยงาน(เป็นปัจจุบัน) EB9(3)กรอบอัตรากำลัง 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฎกระทรวง) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (MOPH) 1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง EB9(1.6)ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 EB10(1)บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (องค์ประกอบของแผนฯ ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 หัวข้อ คือ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน) EB10(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3) Print Screen จาก Web

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) EB11(1) บันทึกข้อความรายงานผล 2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ข้อตกลงร่วมระดับเขต ใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 61 เป็นตัวควบคุมกำกับ EB11(2)รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1) บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ EB12(1) บันทึกข้อความรายงานผล 2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ กำกับติดตามทุก 6 เดือน รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 EB12(2)กำกับติดตามแผนงานโครงการปี พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ตัดยอด ณ

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ข้อตกลงร่วมระดับเขต ใช้คำสั่งหรือประกาศของ สสจ.ทุกหน่วยงาน 3) ต้องมีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่ง หรือประกาศ โดยทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ และกำหนดให้มีระบบการรายงานหรือการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ำ และประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ำทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 3.2

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) ข้อตกลงร่วมระดับเขต ใช้เอกสารของ สสจ.ทุกหน่วยงาน 2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ ข้อตกลงร่วมระดับเขต ประกาศของ สสจ. หรือหน่วยงานย่อยนำผลการพิจารณาของ สสจ.จัดทำเป็นประกาศของหน่วยงานตนเอง ตามบริบทของแต่ละจังหวัด โดยประกาศเป็นรายชื่อ กรณีที่ไม่สามารถประกาศดีเด่นและดีมากได้ให้เขียนชี้แจงเหตุผล เช่น เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้บริหารประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ 3) ภาพถ่ายประกอบ จุดสำคัญ ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน 4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 1) บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด EB15(1.1)บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ EB15(1.2)ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ 1.3 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB15(1.2)ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล) – ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วย งานอย่างมีธรรมาภิบาล (หมายเหตุ ประกาศเจตนารมณ์เป็นภาษาไทย) EB 15 (2) ประกาศเจตจำนง 3) ภาพถ่ายประกอบ

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ (คำสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ คำสั่งเดิม หรือการทบทวนคำสั่ง เป็นไปแล้วแต่กรณีและบริบทของหน่วยงาน) – คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ EB16(1)คำสั่ง 2) กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมี รายละเอียด ดังนี้ (หรือมากกว่า) 1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม EB16 ช่องทางการร้องเรียน 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน 2.1

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ 1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม (คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ) กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ EB17(2)

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารในโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ 1.2 ในบันทึกปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น (ข้อตกลงร่วมระดับเขต ให้เลือก 1 กิจกรรม) 1. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) 2. No Gift Policy 3. ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีรายละเอียด 1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคำสั่งแต่งตั้ง 1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน ข้อตกลงร่วมระดับเขต การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ สามารถนำเอากลุ่มเดิมของปี 2561 มาใช้ได้ แต่ต้องมีการต่อยอด 2) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น – ให้ต่อยอดจากการทำกิจกรรมของปี 2561 หรือกิจกรรมใหม่ในปี 2562 (แผนการจัดประชุม/แผนการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม) 3)

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม 1.2 หนังสือเชิญประชุม, ภาพประกอบการประชุม 2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ 2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงานการประชุม/ผู้จดรายงานการประชุม 2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ 3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง) – รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากการประชุม และทำเป็นรูปเล่มรายงาน (วิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน) EB20(3)รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1) บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20 ข้อตกลงร่วมระดับเขต – ให้ทำเป็นรูปเล่ม EB21(2) กรอบประโยชน์ทับซ้อน – มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.1 โครงการ EB22 แผนโครงการป้องกัน 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 1.3 หนังสือเชิญประชุม 1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 1) บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหาร 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่ เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมใน หน่วยงาน (ทำเป็นรูปเล่ม) อย่างน้อยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 2.1 โครงการ/กิจกรรม 2.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม 2.3

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง 1) บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตาม 1.1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ 1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) ไตรมาสที่ 4 (ตัดยอด ณ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1) บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง 2.1 วิธีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 2.1.1 ดำเนินการตาม Flow Chart EB 25(2)ระบบการปฏิบัติงานทุกงาน 2.1.2 ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข EB(25) แบบบันทึกอุบัติการณ์ ความเสี่ยง – ลำดับ – วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 1) คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน มีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 1.1 ประเภทงานบริการ 1.2 ขั้นตอน 1.3 ระยะเวลาที่ใช้ หมายเหตุ อาจทำเป็นในลักษณะ Flow chart / SOP/ Guideline/ Text Book กระบวนงานของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก กระบวนงานของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน กระบวนงานของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยกลับบ้าน กระบวนงานบริการกรณี