Daily Archives: 04/03/2019

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2562 ( 1 มกราคม 2562- 28 กุมภาพันธ์ 2562) รายงานผลการดำเนินการตามแผยการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2