Daily Archives: 01/02/2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.แม่ปิง 6,265

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 24,800

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ