Monthly Archives: February 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L5,600

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L5,802.50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L83,140

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L48,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L22,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L36,950

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62087

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62011

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L13,700.-

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L54,891

ประกาษผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาษผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อStretch VL Ureteral Stent set 6F/22-30 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บอสตันไซเอนทิฟิค 24,610 (26 กพ. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 42,800

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 18,075

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 17,208

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ท49,927

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62080

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62037

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L135

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L133

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L119

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L471,260

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 24,824

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 19,260 (21 กพ. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็มดีซี 29,300

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ท20,900

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ท7,280

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันี่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562 ร่างประกาศฯ  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาฯ  ร่างเอกสารประกวดฯ คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อPermafix lap 30 tacks โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.สหแพทย์เภสัช 18,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 70,192

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L10,500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L24,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L7,780

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 18,075

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L36,000

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทบยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62035

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-L139

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62039

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวอร์คเกอร์อลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 14,100

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อT-way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 22,470

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 9,405

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อPose-Dex2.4%+Pose Deac+strip test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 20,499.90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-L137

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,332

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L122