ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

04/09/2018 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 48 จุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2018 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2018 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
09/07/2018 ประกาศราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โรเนียวเอกสารและเข้าเล่ม
31/05/2018 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 1 งาน
31/05/2018 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 งาน
09/05/2018 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ถนน รั้ว รพ.สต. จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/04/2018 ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/03/2018 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ถนน รั้ว ระบบไฟฟ้าและระบบประปา รพ.สต. จำนวน 5 แห่ง
21/03/2018 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12/03/2018 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมกล้องส่องตรวจกล่องเสียงและหลอดลม
26/02/2018 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverterฯ จำนวน 157 เครื่อง
12/12/2017 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
19/10/2017 ราคากลางเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
17/10/2017 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 4 สไลด์
21/09/2017 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบแสงสว่างเป็นหลอด LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 2,000 หลอด
17/08/2017 ราคากลางจ้างเหมาตรวจการได้ยิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17/08/2017 ราคากลางเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07/08/2017 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 12,480 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
03/08/2017 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02/08/2017 ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โรเนียวเอกสารและเข้าเล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02/08/2017 ราคากลางจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26/07/2017 ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ประจำปี งปม. 2561
26/07/2017 ราคากลางจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/07/2017 ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/07/2017 ราคากลางเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง
04/07/2017 ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
29/06/2017 รายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 24 รายการ
31/05/2017 จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
31/05/2017 จัดซื้อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ติดซองยา จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
24/04/2017 จัดซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน (Sero-fuge) จำนวน 1 เครื่อง
22/03/2017 ราคากลาง ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
17/03/2017 ราคากลางเครื่องคลุกแป้งถุงมือผ่าตัด
28/02/2017 ราคากลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
07/10/2016 ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 60 ชุด
07/10/2016 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ
06/10/2016 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
26/05/2016 ราคากลางเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเข้า
27/04/2016 ราคากลางโคมไฟส่องตรวจช่วยในการผ่าตัด
22/03/2016 ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดหน้าท้อง
17/03/2016 ราคากลางเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
10/03/2016 ราคากลางเครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า